Privacy

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO/AGV. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang zijn en die, alleen na uw expliciete toestemming, opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
    •   uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
    •   er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft
een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:
    •    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
          verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
    •    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
    •    Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
    •    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
          t.b.v. het opstellen van een factuur/declaratie.
Mocht er vanwege een andere reden gebruik gemaakt willen worden van uw gegevens, dan zal eerst uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar
•    uw naam, adres en woonplaats
•    uw geboortedatum
•    de datum van de behandeling
•    een korte, summiere omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling   natuurgeneeskundig  of ‘psychosociaal’
•    de kosten van het consult